2554 รับรางวัลคุณภาพมาตรฐานแฟรนไชส์ไทย “Thailand Franchise Quality Award 2011

     นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มอบ รางวัลคุณภาพมาตรฐานแฟรนไชส์ไทย “Thailand Franchise Quality Award 2011”แด่ นางพัชราวดี  หมื่นนิกร  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายแฟรนไชส์ บริษัทอีซี่ส์ อินเตอร์เนชั่นแนล แฟรนไชส์ จำกัด ผู้บริหารแฟรนไชส์ “อีซี่ส์ คิทเช่น” รางวัลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ของไทยเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล สำหรับปีนี้มีธุรกิจแฟรนไชส์ สมัครเข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 115 ราย  และผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐานเพียง   55 ราย  ซึ่งทุกรายจะได้รับหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานแฟรนไชส์ซึ่งรางวัล อันจะช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้กับเจ้าของธุรกิจเองและช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่สนใจ หรือกำลังจะตัดสินใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์